POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY WWW.GAMAWIND.PL

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka GAMAWIND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61 – 555) przy ul. Droga Dębińska 3A (dalej: „Spółka”), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000314264, NIP 5932536262, REGON 220659941, kapitał zakładowy w wysokości: 600.000,00 złotych, (dalej: „Administrator”)
1.2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Gamawind Sp. z o.o. Zakład produkcyjny w Piaszczynie, 77-200 Miastko lub drogą e-mailową pod adresem: a.wlodarczyk@gamawind.pl
1.3. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniesz poinformowany mailowo.

2. GROMADZONE DANE
2.1. Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora, takich jak poczta e-mail wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż trzy miesiące.

3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach.
- Pomiary statystyczne (dalej "statystyka")
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora. Podstawa prawna ; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.
- Wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (tą umową jest zazwyczaj regulamin, który akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług (dalej „wykonanie usług”). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
- Dokonanie wyceny usługi oraz wykonanie usługi. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
- Przesyłanie powiadomień e – mail w celu informowania Użytkowników o czynnościach związanych z realizacją usługi oraz podwyższenia komfortu korzystania z usługi. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
- Badanie oraz analizowanie aktywności na stronie internetowej. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
- Wykorzystywanie cookies na stronie internetowej. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgod
- Administrowanie strona internetową. Postawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
- Zamieszczanie komentarzy na stronie internetowej. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielona zgoda

4. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI
4.1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
4.2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

5. PRAWO WYCOFANIA ZGODY
5.1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.
5.2. W celu cofnięcia zgody należy:
- wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres a.wlodarczyk@gamawind.pl lub
- zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu klienta, w zakładce „Informacje o danych” lub
- usunąć zamieszczony komentarz pod artykułem lub
- usunąć zamieszczoną opinię o usługach.
5.3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
6.2. Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
6.3. Aby móc się skontaktować z Tobą telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
6.4. Aby móc otrzymywać rabaty na przyszłe usługi, konieczne jest podanie imienia i adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać kodów rabatowych.

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI LUB PROFILOWANIE
Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Twojej osoby. Twoje dane mogą podlegać profilowaniu w celach statystycznych oraz marketingowch.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym oraz innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych – dane te są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
8.2. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
9.1. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych usług.
9.2. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.
9.3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

10. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
10.2. Do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych, jeżeli nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie zabezpieczmy je, poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
10.3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
- trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy
- 3 lat lub 10 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
- 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego
- do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych
- do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową
10.4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

11. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
11.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych posiadasz prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych
- żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO
- przenoszenia Twoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (przed 25.05.2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; po 25.05.2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
11.2. Wymienione w pkt. 11.1. uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Odmowa uwzględnienia żądania będzie poprzedzona wnikliwą analizą, i zostanie wydana wyłącznie w sytuacji, gdy będzie konieczna.
11.3. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
- wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres a.wlodarczyk@gamawind.pl lub
- zaznaczenie odpowiednich okienek w panelu klienta, w zakładce „Informacje o danych” lub
- samodzielną zmianę danych w panelu klienta, w zakładce „Informacje o danych”.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
12.2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
12.3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.